คณะนิเทศศาสตร์

ผู้บริหาร

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์

สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (**สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เดิม)

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกเทคโนนิเทศ

สำนักงานเลขานุการ