คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ ปรฉัตร ศรีสุข   |  Ms. Porrachat Srisook
Email: porrachat.sri@dpu.co.th / porrachat@gmail.com  


การศึกษา

 • ปริญญาตรี ศศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ (ทัศนศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.A. (Master of Arts in European Media) University of Portsmouth, England (having followed a programme of study delivered under a collaborative arrangement with Merz Akademie: Hochschule fuer Gestaltung Stuttgart Staatlich anerkannte Fachhochule, Stuttgart, Germany)
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก (Media and Cultural Studies) University of Bonn, Germany


การแสดงผลงานนิทรรศการ

 • 2560    งานแสดงภาพถ่าย รัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพ 
 • 2559    งานแสดงภาพถ่าย ในความแตกต่างของวัฒนธรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
 • 2548    Interactive film in New Media Art หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • 2546    Video Art installation at Gedok Galerie, Stuttgart, Germany 
 • 2546    Interactive film of digital storytelling in 4/4 time at Merz Akademie, Stuttgart, Germany
 • 2545    Stadt Fotoausstellung at Volkshochschule, Böblingen, Germany
 • 2540    Mixed Media Installation หอศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิทยากร

 • 2560    วิทยากร อบรมผู้ประกาศวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับสูง หัวข้อบรรยาย แนวโน้มโลกด้านสื่อสารมวลชน  จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กสทช
 • 2554-2560 วิทยากร อบรมให้ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


รางวัลและทุนที่ได้รับ

 • 2546    Scholarship from Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand
 • 2544   Scholarship from Evangelische Kreditgenossenschaft eG., Stuttgart Germany.
 • 2540   The First Class Honors and Gold Medal award from Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

 

ฝึกอบรม

 • อบรมหลักสูตรเทคนิคการสอน รุ่นที่ 7 โดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อบรมหลักสูตรภาษาเยอรมัน TestDaF โดย Volkhochschule (VHS) Aachen Germany

 

การติดต่อ

 • 02-954-7300 # 454