คณะนิเทศศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการแสดงดิจิทัล)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) นศ.บ. (การสื่อสารการแสดงดิจิทัล)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Communication Arts (Performing Arts in Digital)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) B.Com.Arts. (Performing Arts in Digital Communication)

คุณสมบัติอื่นๆ

1. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2. ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษา เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
5. มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถ

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ (90 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตร

ปี 1

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 211 การสื่อสารด้วยการพูด และเทคนิคการนำเสนอ 3 CA 201 หลักและทฤษฏีทางนิเทศศาสตร์ 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย ยุคประเทศไทย 4.0 3 CA 212 การสื่อสารใหม่ 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3
LA 020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
PC 201 การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น 3 MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 PC 202 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 3
        เลือกจากกลุ่มภาษา 3

ปี 2

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CA 211 การสื่อสารด้วยการพูด และเทคนิคการนำเสนอ 3 CA 201 หลักและทฤษฏีทางนิเทศศาสตร์ 3
GE 170 สังคมและเศรษฐกิจไทย ยุคประเทศไทย 4.0 3 CA 212 การสื่อสารใหม่ 3
GE 171 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3 CA 213 การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3
LA 020 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - LA 121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3
PC 201 การสื่อสารการแสดงเบื้องต้น 3 MA 109 คณิตศาสตร์และสถิติ 3
SC 106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 PC 202 ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง 3
        เลือกจากกลุ่มภาษา 3

ปี 3

ภาคเรียนที่ 1 (18 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (18 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PC 305 การเขียนบทเพื่อการสื่อสารการแสดง 1 3 PC 309 การบริหารงานสื่อสารการแสดง และธุรกิจสื่อดิจิทัล 3
PC 304 การกำกับการแสดง 1 3 PC 402 โครงงานการสื่อสารการแสดง 2 3
Pc 306 งานด้านฉากและเวที 3   วิชาเลือก 2 รายวิชา 6
PC 401 โครงงานการสื่อสารการแสดง 1 3   วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 6
  เลือกจากกลุ่มมนุษยศาสตร์ 3      
  วิชาเลือก 2 รายวิชา 6      

ปี 4 (แผน 1 สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 1 ภาคเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PC 403 โครงงานการสื่อสารการแสดง 3 3 PC 404 สัมนาการสื่อสารการแสดง 3
PC 405 การเตรียมฝึกงานหรือสารนิพนธ์ 3 PC 406 สารนิพนธ์ 3
        หรือ  
      PC 407 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 1 3

ปี 4 (แผน2 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดงดิจิทัล 2 ภาคเรียน)

ภาคเรียนที่ 1 (15 หน่วยกิต) ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
PC 403 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 1 6 PC 408 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารการแสดง 2 6