คณะนิเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิระโสภณ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การศึกษา

  • นศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • MA (Development Communication)
  • PhD (Communication Theory and Journalism),
  • Ohio University, USA