คณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ DIGITAL MEDIA AND CREATION
หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล FILM AND DIGITAL MEDIA
หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล PERFORMING ARTS IN DIGITAL
หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DIGITAL MARKETING COMMUNICATION