คณะนิเทศศาสตร์4 หลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4 หลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล