คณะนิเทศศาสตร์สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับ 4 หลักสูตรรับยุทธศาสตร์ชาติ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับ 4 หลักสูตรรับยุทธศาสตร์ชาติ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1.หลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC)
2.หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (DigiM)
3.หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FD)
4.หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล (PlayC)

ความสำเร็จเกิดขึ้นที่นี่ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมัครเรียนคลิก http://commarts.dpu.ac.th/