คณะนิเทศศาสตร์งานนี้พี่อยากฉาย งานฉายหนังสั้นในรายวิชา FD 332

งานนี้พี่อยากฉาย งานฉายหนังสั้นในรายวิชา FD 332 (การผลิตภาพยนตร์ฯ 2) วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์