คณะนิเทศศาสตร์ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 / 2561 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อสารการตลาด (MC)

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 / 2561
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสื่อสารการตลาด (MC) 
ปัจจุบันคือสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC)

"ก้าวสู่การเรียนรู้การทำงานในโลกกว้าง"

โดยผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม และ อ.ธวัชชัย สุขสีดา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์