คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุรางคนา ณ นคร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ DPU


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุรางคนา ณ นคร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ DPU ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยระดับดีเด่น” จากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วย “โครงการ” เป็นฐาน เพื่อบริการวิชาการสังคม กรณีศึกษา โครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference : High Education for All , Surviving in Times of Change ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์