คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตัวสะท้อนที่ดีของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็ว เราสังเกตเห็นถึงโอกาสที่เข้ามาอย่างมากมาย ในยุคที่คนทุกคนสัมผัสกับโลกดิจิทัลทั้งเรื่องสื่อและการดำเนินชีวิตทั่วไป เราเห็นโอกาสที่จะผลิตนักนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ที่มีจิตวิญญาณของนักธุรกิจ Startup ชอบทำธุรกิจใหม่ๆ นักนิเทศศาสตร์ที่เรียนกับเรา จะชำนาญทั้งการสื่อสาร ทั้งการแสดง ทั้งการสื่อสารการตลาด เก่งทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง  เป็นตัวจริงที่เล่นกับช่องทางการสื่อสารแนวใหม่ได้ สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่  โดย 4 หลักสูตรที่รองรับเทรนด์ในอนาคตของเรา คือ

- สื่อสารการตลาดดิจิทัล
- สื่อสารการแสดงดิจิทัล
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
**(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)

หลักสูตรทันสมัย
http://commarts.dpu.ac.th