คณะนิเทศศาสตร์



กิจกรรมช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ Freshy61 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กิจกรรมช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ Freshy61 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ น้องๆนักศึกษาใหม่คณะนิเทศใหม่ Freshy ได้เรียนรู้พื้นฐานต่างๆ ทั้งเรื่องภาพยนตร์ การแสดง การทำรายการโทรทัศน์ และ การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์
กับ 4 หลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคต
- สื่อสารการตลาดดิจิทัล
- สื่อสารการแสดงดิจิทัล
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
**(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)
ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

 

สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน 08.30- 16.30 น.
โทร. 0-2954-7300 ต่อ 111 
สมัครออนไลน์ http://www.dpu.ac.th/onlineadmission/