คณะนิเทศศาสตร์เปิดรับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับทุน 10,000 บาท

เปิดรับตรงอิสระ TCAS รอบ 5 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เลือกคณะตรงใจ รับทุนตรงตัว 10,000 บาท ไม่มีสอบ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว เข้าเรียนได้เลย
สมัครรับตรงตั้งแต่วันนี้ - 10 ส.ค.61 
กับ 4 หลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคต
- สื่อสารการตลาดดิจิทัล
- สื่อสารการแสดงดิจิทัล
- ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
**(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)
ผลิตบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีมาตรฐานวิชาชีพ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

รับตรงสมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน 08.30- 16.30 น.
โทร. 0-2954-7300 ต่อ 111 
สมัครออนไลน์ http://www.dpu.ac.th/onlineadmission/

#DPU #Tcas61 #Admission61 #รับตรงTCASรอบ5 #รับตรงอิสระ


คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี
- สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- สาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล
- สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
**(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)


คณะนิเทศศาสตร์ปริญญาโท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์