คณะนิเทศศาสตร์โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล

อ.สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ อาจารย์ประจำสาขาการประชาสัมพันธ์ และ อ.ธนภัทร์ ขันธหัตถ์ จาก Digital Media Center คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นวิทยากรให้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ที่ โรงเรียนชลกันยานุกูล

 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี
- สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- สาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล
- สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
**(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)


คณะนิเทศศาสตร์ปริญญาโท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์


สอบถามโทร 0-2954-7300 ต่อ 505, 701, 235