คณะนิเทศศาสตร์หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด

หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M โดย พี่ๆ กรรมการนักศึกษาคณะฯ ร่วมกับ ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอด” ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ โดยเฉพาะกลุ่มน้องใหม่ #dek61 ณ อาคาร 5 ชั้น M มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี
- สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- สาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล
- สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
**(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)


คณะนิเทศศาสตร์ปริญญาโท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิเทศศาสตร์ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์