คณะนิเทศศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนดุษฎีนิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์

ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนดุษฎีนิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์
โครงการ ‘Smart Ph.d.Thesis : ดุษฎีนิพนธ์นิเทศศาสตร์สู่การพัฒนา Thailand 4.0’ 

“เปิดตัว โครงการ Smart Ph.d.Thesis เน้นความร่วมมือรัฐ-เอกชน สนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0”

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มุ่งสร้างงานดุษฎีนิพนธ์ทางนิเทศศาสตร์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ/เอกชน และสถาบันการศึกษา ส่งเสริมบุคลากรให้ได้ทำวิจัยระดับปริญญาเอก โดยเน้นโจทย์ที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน สถาบัน หรือชุมชน พร้อมกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์ มุ่งสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0  

หลักสูตรฯ ขอเชิญบุคคลผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านนิเทศศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองการนำใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน สถาบัน หรือชุมชน ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ในหลักสูตรฯ ทั้งนี้ การให้ทุนสนับสนุนนี้เป็นการให้ทุนบางส่วน โดยหลักสูตรฯ จะพิจารณาสัดส่วนการสนับสนุนทุนจากคุณค่าขององค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับหน่วยงาน/สถาบัน/ชุมชนพื้นที่ของผู้เรียนและความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 เป็นสำคัญ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและการสมัครเรียนได้ที่
โทร 02 954 7300 ต่อ 425

Email: phd_dpucommarts@dpu.ac.th 
Website : http://www.dpu.ac.th/dca  
หรือ FB fanpage : https://www.facebook.com/Ph.d.CommArts