คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวจรัสลักษณ์ เกตุสุข

เลขานุการแผนก

การศึกษา

  • บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 145