Iphone

คณะนี้มีดีอย่างไร ?

ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสาร เพื่องาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือสถานประกอบการมีความเข้าใจกว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการศึกษาค้นคว้าวิจัย การประเมินผล และการวางแผน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรือการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

สมัครเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี

ข่าวสาร / กิจกรรม

Image

มาเปลี่ยนความชอบของคนยุคใหม่ แบบกันต์ TheFaceThailand เป็นอาชีพที่ใช่

มาเปลี่ยนความชอบของคนยุคใหม่ แบบกันต์ TheFaceThailand เป็นอาชีพที่ใช่ได้ที่นี่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิ..... อ่านต่อ

Image

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณ..... อ่านต่อ

วีดีโอ

ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 300 หรือ commarts@dpu.ac.th

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียน

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery