/

ความเป็นมา

การเติบโตของสื่อดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาจึงควรมีส่วนช่วยหาข้อมูลที่เป็นแนวทางด้านดิจิทัลให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นี้เลยจัดตั้งขึ้น เพื่อการศึกษาวิจัยให้ความรู้ให้ข้อมูลด้านการสื่อสารดิจิทัลที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ผ่านสื่อต่าง ๆ สนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0

ศูนย์ดิจิทัลศึกษา นี้จะให้บริการวิชาการด้านดิจิทัล วิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มการสื่อสารด้านดิจิทัลในอนาคต แก่ภาครัฐ ภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนที่สนใจในด้านนี้ โดยการศึกษาและดำเนินการของศูนย์ดิจิทัลศึกษา มีผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ในสาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัลของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนในการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้านดิจิทัลที่เป็นประโยชน์และมีความน่าเชื่อถือ ออกมาเพื่อส่งมอบให้แก่สังคม เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และธุรกิจ สู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างก้าวไกลต่อไป

ปรัชญา

“มุ่งศึกษาวิเคราะห์ วิจัย สร้างสรรค์ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ ด้านการสื่อสารดิจิทัล เพื่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุค Thailand 4.0”

ปณิธาน

“ศึกษาแนวโน้มข้อมูลด้านการสื่อสารดิจิทัลที่เกิดประโยชน์ที่มีความน่าเชื่อถือ”

วัตถุประสงค์

1. ทำการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้านดิจิทัลที่เกิดประโยชน์และถูกต้องให้แก่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

2. สำรวจความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ

3. รายงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลการวิเคราะห์และศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน

4. ทำงานด้านการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์

รองอธิการฝ่ายสื่อสารการตลาดและแบรนด์

อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

ประธานศูนย์ฯ

อ.ธวัชชัย สุขสีดา

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์

คณะทำงานศูนย์ฯ

ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม

หัวหน้าสาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล

ผศ.อริสรา ไวยเจริญ

หัวหน้าสาขาการโฆษณา

ผศ.สุทิน โรจน์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำคณะนิเทศฯ

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์การดา ร่วมพุ่ม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร