คณะนิเทศศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร

Featured Box Image

เอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
(3 เดือน)

Featured Box Image

เอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
แบบสหกิจ (4 เดือน)

Featured Box Image

เอกสารการขอข้อมูลไปหน่วยงานภายนอก
 

Featured Box Image

เอกสารการตอบรับการฝึกงาน
(3เดือน)

Featured Box Image

เอกสารการตอบรับการฝึกงานแบบสหกิจ
(4 เดือน)