คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  • พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์) จตุจักร กรุงเทพฯ

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 354