คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิน โรจน์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • ศษ.บ.(โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง